Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-01-2017
  • Hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 15
  • Hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 15
  • Đang thi công cột sàn tầng 16
  • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 11
  • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 11
  • Tiếp tục thi công tô ngoài căn hộ
  • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu
  • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu
  • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu

Hình ảnh thi công đến ngày 05-01-2017
Hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 15 Hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 15 Đang thi công cột sàn tầng 16 Thi công tường bao căn hộ đến tầng 11 Thi công tường bao căn hộ đến tầng 11 Tiếp tục thi công tô ngoài căn hộ Đang hoàn thiện căn hộ mẫu Đang hoàn thiện căn hộ mẫu Đang hoàn thiện căn hộ mẫu