Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-01-2016
Đang thi công sàn tầng 4 Đang thi công sàn tầng 4 Bảo dưỡng cột sàn tầng 5 Chuẩn bị thi công sàn tầng 5 Chuẩn bị thi công sàn tầng 5 Chuẩn bị thi công sàn tầng 5