Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-02-2016
Đã đổ bê tông sàn tầng 5 Đã đổ bê tông sàn tầng 5 Đang thi công cột sàn tầng 6 Đang thi công cột sàn tầng 6