Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-02-2017
  • Hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 16
  • Hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 16
  • Hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 16
  • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 12
  • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 12
  • Tô tường căn hộ đến tầng 9
  • Tô tường căn hộ đến tầng 9
  • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu
  • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu
  • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu

Hình ảnh thi công đến ngày 05-02-2017
Hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 16 Hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 16 Hoàn thành thi công bê tông sàn tầng 16 Thi công tường bao căn hộ đến tầng 12 Thi công tường bao căn hộ đến tầng 12 Tô tường căn hộ đến tầng 9 Tô tường căn hộ đến tầng 9 Đang hoàn thiện căn hộ mẫu Đang hoàn thiện căn hộ mẫu Đang hoàn thiện căn hộ mẫu