Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-03-2017
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 17
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 17
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 17
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 17
 • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 14
 • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 14
 • Tô tường căn hộ đến tầng 11
 • Tô tường căn hộ đến tầng 11
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 8
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 8
 • Lót gạch tầng 9
 • Lót gạch tầng 9
 • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu
 • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu
 • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu

Hình ảnh thi công đến ngày 05-03-2017
Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 17 Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 17 Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 17 Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 17 Thi công tường bao căn hộ đến tầng 14 Thi công tường bao căn hộ đến tầng 14 Tô tường căn hộ đến tầng 11 Tô tường căn hộ đến tầng 11 Đóng khung trần thạch cao tầng 8 Đóng khung trần thạch cao tầng 8 Lót gạch tầng 9 Lót gạch tầng 9 Đang hoàn thiện căn hộ mẫu Đang hoàn thiện căn hộ mẫu Đang hoàn thiện căn hộ mẫu