Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-04-2017
 • Hoàn thành thi công 50% sàn tầng 18
 • Hoàn thành thi công 50% sàn tầng 18
 • Tiếp tục thi công 50% còn lại sàn tầng 18
 • Tiếp tục thi công 50% còn lại sàn tầng 18
 • Thi công cốt thép cột sàn tầng thượng
 • Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 16
 • Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 16
 • Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 14
 • Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 14
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 10
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 10
 • Lót gạch đến tầng 11
 • Lót gạch đến tầng 11
 • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu
 • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu
 • Đang hoàn thiện căn hộ mẫu

Hình ảnh thi công đến ngày 05-04-2017
Hoàn thành thi công 50% sàn tầng 18 Hoàn thành thi công 50% sàn tầng 18 Tiếp tục thi công 50% còn lại sàn tầng 18 Tiếp tục thi công 50% còn lại sàn tầng 18 Thi công cốt thép cột sàn tầng thượng Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 16 Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 16 Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 14 Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 14 Đóng khung trần thạch cao tầng 10 Đóng khung trần thạch cao tầng 10 Lót gạch đến tầng 11 Lót gạch đến tầng 11 Đang hoàn thiện căn hộ mẫu Đang hoàn thiện căn hộ mẫu Đang hoàn thiện căn hộ mẫu