Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-05-2017
 • Hoàn thành thi công sàn tầng 18
 • Hoàn thành thi công sàn tầng 18
 • Thi công cốp pha sàn tầng thượng
 • Thi công cốp pha sàn tầng thượng
 • Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 17
 • Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 17
 • Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 16
 • Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 16
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 12
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 12
 • Lót gạch đến tầng 12
 • Lót gạch đến tầng 12
 • Lắp cửa tầng 7
 • Lắp cửa tầng 7

Hình ảnh thi công đến ngày 05-05-2017
Hoàn thành thi công sàn tầng 18 Hoàn thành thi công sàn tầng 18 Thi công cốp pha sàn tầng thượng Thi công cốp pha sàn tầng thượng Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 17 Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 17 Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 16 Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 16 Đóng khung trần thạch cao tầng 12 Đóng khung trần thạch cao tầng 12 Lót gạch đến tầng 12 Lót gạch đến tầng 12 Lắp cửa tầng 7 Lắp cửa tầng 7