Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-10-2015
  • Đã đổ bê tông một phần sàn tầng 2
  • Đã đổ bê tông một phần sàn tầng 2
  • Tiếp tục thi công phần còn lại của sàn tầng 2
  • Tiếp tục thi công phần còn lại của sàn tầng 2
  • Đang thi công cột sàn tầng 3
  • Đang thi công cột sàn tầng 3
  • Đang thi công cột sàn tầng 3

Hình ảnh thi công đến ngày 05-10-2015
Đã đổ bê tông một phần sàn tầng 2 Đã đổ bê tông một phần sàn tầng 2 Tiếp tục thi công phần còn lại của sàn tầng 2 Tiếp tục thi công phần còn lại của sàn tầng 2 Đang thi công cột sàn tầng 3 Đang thi công cột sàn tầng 3 Đang thi công cột sàn tầng 3