Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-10-2016
  • Thi công cốp pha sàn tầng 13
  • Thi công cốp pha sàn tầng 13
  • Thi công cốp pha sàn tầng 13
  • Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9
  • Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9
  • Tiếp tục thi công tường bao căn hộ từ tầng 3 đến tầng 5
  • Tiếp tục thi công tường bao căn hộ từ tầng 3 đến tầng 5

Hình ảnh thi công đến ngày 05-10-2016
Thi công cốp pha sàn tầng 13 Thi công cốp pha sàn tầng 13 Thi công cốp pha sàn tầng 13 Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9 Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9 Tiếp tục thi công tường bao căn hộ từ tầng 3 đến tầng 5 Tiếp tục thi công tường bao căn hộ từ tầng 3 đến tầng 5