Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-11-2015
  • Đã hoàn thành tầng 1
  • Đã hoàn thành tầng 1
  • Đang thi công đường xuống hầm căn hộ
  • Chuẩn bị hoàn thành bê tông sàn tầng 2
  • Chuẩn bị hoàn thành bê tông sàn tầng 2
  • Hoàn thành hệ cột sàn tầng 3
  • Tiếp tục thi công cột và cốp pha sàn tầng 3

Hình ảnh thi công đến ngày 05-11-2015
Đã hoàn thành tầng 1 Đã hoàn thành tầng 1 Đang thi công đường xuống hầm căn hộ Chuẩn bị hoàn thành bê tông sàn tầng 2 Chuẩn bị hoàn thành bê tông sàn tầng 2 Hoàn thành hệ cột sàn tầng 3 Tiếp tục thi công cột và cốp pha sàn tầng 3