Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-12-2015
Đang thi công sàn tầng 3 Đang thi công sàn tầng 3 Lắp dựng cốp pha sàn tầng 3 Lắp dựng cốp pha sàn tầng 3 Lắp dựng cốt thép sàn tầng 3 & cột tầng 4 Lắp dựng cốt thép sàn tầng 3 & cột tầng 4