Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-3-2016
Đang thi công sàn tầng 6 Đang thi công sàn tầng 6 Đang thi công cốp pha sàn tầng 6 Đang thi công cốt thép sàn tầng 6 Đang thi công cột sàn tầng 7