Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-4-2016
Đang thi công sàn tầng 8 Chuẩn bị đổ bê tông 50% còn lại sàn tầng 7 Chuẩn bị đổ bê tông 50% còn lại sàn tầng 7 Đang thi công cốp pha sàn tầng 8 Đang thi công cốp pha sàn tầng 8