Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-5-2016
  • Đang thi công sàn tầng 9
  • Đã hoàn thành lắp dựng cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 9
  • Đã hoàn thành lắp dựng cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 9
  • Đã hoàn thành lắp dựng cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 9

Hình ảnh thi công đến ngày 05-5-2016
Đang thi công sàn tầng 9 Đã hoàn thành lắp dựng cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 9 Đã hoàn thành lắp dựng cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 9 Đã hoàn thành lắp dựng cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 9