Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-7-2016
Đang thi công sàn tầng 12 Đang thi công cốp pha 50% sàn tầng 12 Đang thi công cốp pha 50% sàn tầng 12 Hoàn thành đổ bê tông 50% sàn tầng 12