Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-8-2015
 • Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1
 • Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1 (tt)
 • Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1 (tt)
 • Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1 (tt)
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)

Hình ảnh thi công đến ngày 05-8-2015
Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1 Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1 (tt) Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1 (tt) Đã hoàn thiện sàn tầng trệt và đang thi công sàn tầng 1 (tt) Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt) Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt) Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt) Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt) Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt) Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1 (tt)