Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-9-2015
  • Đã đổ bê tông sàn tầng 1 và đang thi công cột sàn tầng 2
  • Đã đổ bê tông sàn tầng 1 và đang thi công cột sàn tầng 2
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 2
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 2
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 2
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 2
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 2
  • Đang thi công sắt sàn tầng 2

Hình ảnh thi công đến ngày 05-9-2015
Đã đổ bê tông sàn tầng 1 và đang thi công cột sàn tầng 2 Đã đổ bê tông sàn tầng 1 và đang thi công cột sàn tầng 2 Đang thi công cốp pha sàn tầng 2 Đang thi công cốp pha sàn tầng 2 Đang thi công cốp pha sàn tầng 2 Đang thi công cốp pha sàn tầng 2 Đang thi công cốp pha sàn tầng 2 Đang thi công sắt sàn tầng 2