Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
Mặt bằng tầng điển hình (tầng 2-18)

MẪU CĂN HỘ
Căn hộ A, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83m2


Căn hộ B, 2 phòng ngủ, diện tích 82.89m2


Căn hộ C, 3 phòng ngủ, diện tích 82.62m2


Căn hộ D, 3 phòng ngủ, diện tích 92.66m2
Căn hộ B3, 2 phòng ngủ, diện tích 82.89 m2
Căn hộ B2, 2 phòng ngủ, diện tích 82.89 m2
Căn hộ B1, 2 phòng ngủ, diện tích 82.89 m2
Căn hộ A9, 2 phòng ngủ, diện tích 64.1 m2
Căn hộ A11, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A13, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A15, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A10, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A12, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A14, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A16, 2 phòng ngủ, diện tích 64.1 m2
Căn hộ A8, 2 phòng ngủ, diện tích 64.1 m2
Căn hộ A8, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A4, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A2, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A7, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A7, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A3, 2 phòng ngủ, diện tích 63.83 m2
Căn hộ A1, 2 phòng ngủ, diện tích 64.1 m2
Căn hộ D1, 3 phòng ngủ, diện tích 92.66 m2
Căn hộ C4, 3 phòng ngủ, diện tích 82.62 m2
Căn hộ C3, 3 phòng ngủ, diện tích 82.62 m2
Căn hộ C2, 3 phòng ngủ, diện tích 82.62 m2
Căn hộ C1, 3 phòng ngủ, diện tích 82.62 m2